Etik İlkeler

Etik İlkeler

Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi’nde yer alan etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.


Telif Hakkı

Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi’ne yayımlanmak üzere başvurusu yapılan çalışmanın, başka bir yayın organında yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve/veya halen başka bir yayın organı kapsamında yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığı, Telif Hakkı Devir Formu‘nda, yazar/lar tarafından açıkça belirtilmeli ve her bir yazar tarafından onaylanmalıdır. Tam metin olarak kongre kitabında yayınlanmamış olan bildiriler, yazı ile belirtilmiş olmak şartıyla değerlendirilebilir.


Hakem Değerlendirme Süreci

Editör tarafından değerlendirilen her bir makale alanında uzman en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. Kabul edildikten sonra etik standartlara uygun olmadığı tespit edilen makaleler yayından çıkarılabilir. Bu duruma yayından sonra tespit edilen makaleler de dâhildir.


Etik Kurul Talebi

Etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Finansal Kaynak

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışma kapsamında herhangi bir finansal destek kullanılmışsa, çalışmanın ilgili kısmında (Yöntem – Metot kısmı önerilir) mutlak suretle bu durum belirtilmelidir.   


İntihal Denetlemesi

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalarda, bilimsel kaynak gösterme kurallarına mutlak suretle riayet edilmeli ve başvurulan tüm referanslar gerektiği gibi metin içinde ve sonunda belirtilmelidir.  Gönderilen tüm çalışmalar, dergi teknik editörlerinde intihal (benzerlik) taramasından geçirilecektir. Kabul edilebilir üst benzerlik sınırları derleme niteliğindeki çalışmalar için %20, araştırma makaleleri için %15’tir.


Çıkar Çatışması

Yazarlar, bir makalenin başvurusu ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını açıkça belirtmelidir.