Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Derginin belirlemiş olduğu yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan çalışmalar, e-posta (saghizkud@gmail.com) yoluyla gönderilir.

 1. Derginin yayın dili Türkçeve İngilizcedir.
 2. Makale dosyaları Microsoft Wordformatında gönderilmelidir.
 3. Değerlendirmede nesnelliğin korunabilmesi için metinde yazar bilgileri olmamalıdır. Yazar bilgilerinin de yazılı olduğu bir ek dosya (Kapak Sayfası) hazırlanmalıdır. Hazırlanan ek dosya (Kapak Sayfası) başvuru esnasında sisteme yüklenmelidir. Kapak sayfasının hazırlanmasına Kapak Sayfası Şablonu kullanılabilir.

Ana Metin: Araştırma makaleleri; özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ve kaynakça alt başlıkları şeklinde sunulmalıdır. Yazarların kimliğini ortaya çıkaracak bilgiler (isimleri ya da çalıştıkları kurumları tanıtıcı bilgiler), ana metinde yer almamalıdır. Metnin hazırlanmasında Makale Yazım Şablonu kullanılabilir.

Çalışmanın, yayın kategorilerine göre belirlenmiş bazı koşullara uygun olması gerekir.

Makale Türü Kelime Sınırı Özet Kelime Sınırı Yazar Sınırı
Araştırma Makalesi 6000 350 6
Geleneksel Derleme 7000 300 4
Sistematik Derleme 7000 350 5
Meta Analiz 6000 300 5
Kuramsal 350 4
Vaka Analizi 3500 300 4
Makale Çevirisi ?
Editöre Mektup 1500 2

 

Makalenin özeti, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce dilinde yazılacak olan özetin içeriğinin benzer olmasına özen gösterilmelidir. Özet ve Abstract en fazla 250 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özetler içerisinde atıfta bulunulmamalı ve kısaltma kullanılmamalıdır. Çalışmanın özetinin altında, çalışmanın temel konusunun göstergesi olabilecek sayıları üç ile beş arasında değişen anahtar sözcükler (keywords) alfabetik sırayla verilmelidir.

 1. Gönderilen tüm makaleler, ön inceleme aşamasında Turnitin yazılımı aracılığı ile intihal (benzerlik) taramasından geçirilir. Tarama, “kaynakça, alıntılar ve beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları” hariç tutularak gerçekleştirilir. İntihal oranı araştırma makalelerinde %15, derleme makalelerde %20’nin üzerinde olan çalışmalar ön inceleme aşamasında doğrudan geri çevrilir.
 2. Kaynak Gösterimi: Makale içerisinde dipnot son not kullanılmamalıdır. Metin içi alıntı ve atıflar, APA 7. sürüm formatına uygun olarak belirtilmelidir. APA 7. sürümü hakkında detaylı bilgi için:

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: APA. https://apastyle.apa.org/

Metin İçi Kaynak Gösterimi

 • Tek yazar: Huang (2020)’a göre; …………. (Huang, 2020:20).
 • İki yazarlı: Ulupınar ve Toygar (2020:524)’a göre; …………. (Ulupınar ve Toygar, 2020:524).
 • Üç ve daha çok yazarlı: Horodnic vd. (2016) ….., …… (Horodnic vd., 2016).
 • Kısaltmalarda: İlk atıf: (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2019); İkinci atıf: (DSÖ, 2019).
 • Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, eserler alfabetik olarak noktalı virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır: (Mooney, 2016; Zhang, 2020).
 • Aynı soyada sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılmalıdır: ……. (A. Davidson, 2011; E. Davidson, 2011).
 • Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılır: Navarro (1996a)’nun çalışmasına göre (…); …. (Navarro, 1996a).

SON KONTROL LİSTESİ

Makalenizi göndermeden önce aşağıdaki belgeleri hazırladığınızdan emin olun*:

*Çalışmalarda kullanılan veriler için gerekli izinlerin alınması yazarların sorumluluğundadır, dergi bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bununla birlikte dergi tarafından gerekli görülen hallerde çalışmalara ait ham veriler yazarlardan istenebilir, yazar verileri dergi ile paylaşmak durumundadır.