Author: canan canan

KOVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HARCAMALARI

Özet İlk Kovid-19 vakası Çin’in Wuhan kentinde tespit edildi. Ardından virüs diğer ülkelere yayıldı ve görülme oranı tüm dünyada hızla arttı. Kontrol edilemeyen bu durum karşısında, DSÖ pandemi ilan etti. Türkiye Sağlık Bakanlığı, 11...

TOPLUMUN HASTA MAHREMİYETİNE BAKIŞ AÇISI

Özet Mahremiyet kavramı, kişinin özel yani kendisine ait olan bir alanı ifade etmektedir. Toplumun hasta mahremiyetine bakış açısı yaşa, cinsiyete vb. demografik özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu araştırmada Toplumun hasta mahremiyetine bakış açısının belirlenmesi...

YAŞLI BİREYLERİN HEKİMLERLE İLETİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Özet Günümüzde hasta-hekim ilişkisini etkileyen teknoloji ve internet kullanımı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Öte yandan, teknolojinin (internet, sosyal medya ve bilgisayar kullanımı gibi) hekimler ve yaşlı bireyler arasındaki rolü hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu...

MOBİL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE TEKNOLOJİ KABUL TEORİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özet   Bu çalışmada, E-sağlık ve onun alt kavramları, mobil sağlık (m-sağlık) hizmetlerinin kullanım alanları ve paydaşları, m-sağlık uygulamaları (apps) sınıflandırılması ve pazarının güncel durumu, giyilebilir teknolojiler ve m-sağlık teknolojileri kullanıcılarının teknoloji kullanım niyetlerini...

MEDİKAL TURİSTLERİN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DÜZENLEYİCİ ODAK TEORİSİ İLİŞKİSİNDE İNCELENMESİ

Özet Bu çalışmanın amacı, uluslararası medikal turistlerin bir hastaneyi veya ülkeyi tercih etmesinde karar alma sürecini etkileyen faktörler (algılanan destinasyon imajı, algılanan hizmet kalitesi, algılanan değer, genel memnuniyet düzeyi) ve sağlık hizmeti alım sonrası...

Bir Sistematik Derleme: Sağlık Hizmetlerinde Kuruluş Yeri Seçimi

Özet Kuruluş yeri kararları; sadece mevcut zaman dilimindeki şartların değil ayrıca işletmenin hayatı boyu oluşabilecek olası değişikliklerin de hesaba katılmasını gerektiren uzun süreli, yüksek riskli ve organizasyon için hayati önem taşıyan stratejik kararlardır. Sağlık...

Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu

MAKALE ÖZETİ Evrensel bir kavram olan merhamet; bir canlının başına gelen kötü/acı veren durumdan ötürü, onu fark eden kişide üzüntü ve acıma duygularının meydana gelmesidir. 20. yy sonlarına doğru adından bahsettiren merhamet yorgunluğu acil...

Türkiye’de Sağlık Alanında Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları ile İlgili Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

MAKALE ÖZETİ Bu çalışmada, sağlık hizmetleri alanında kullanımı giderek yaygınlaşan çok kriterli karar verme uygulamalarının Türkiye’deki kullanımını değerlendirmek amaçlanmıştır. 2006-2020 yılları arasındaki erişime açık olan makaleler analiz edilmiş ve “Google Scholar, Pubmed ve Web...