Author: canan canan

SAĞLIK SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK YAKLAŞIM VE YÖNTEMLER

ÖZET Bireyin ve toplumun sağlık ihtiyaçları, tarih boyunca tıbbi uygulamalar ve teknolojilerdeki gelişmeyle birlikte artış göstermiştir. Bireyin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt verebilmek ve sağlık hizmetlerinin tüm topluma yaygınlaştırılabilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda sağlık...

TÜRKİYE’DE 1999-2022 YILLARI ARASINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EKONOMİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK DERLEMESİ

ÖZET Sağlık teknolojisi değerlendirme, alternatif teknolojilerin, maliyetleri ile sonuçlarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Ekonomik değerlendirmenin temel işlevi, değerlendirmeye alınan alternatiflerin maliyet ve sonuçlarını belirlemek, ölçmek, değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Sağlık teknolojisi değerlendirmenin klinik etkinlik, ekonomik...

ALEXANDER BOGDANOV’UN KIZIL YILDIZ ROMANINDA BİLİM İMGESİ

ÖZET Bu kısa çalışmada unutulmuş Rus devrimci Alexander Bogdanov’un Kızıl Yıldız isimli bilimkurgu romanı, bilimkurgunun türsel özellikleri doğrultusunda analiz edilecektir. Sırasıyla ütopya türünün çağdaş edebiyat formundaki anlamı ele alınacak, bilimkurgu bir tür olarak haritalandırılmaya...

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Özet Bu çalışmanın amacı, sağlık yönetimi öğrencilerinin Sağlık Hizmetleri Yönetimi dersine ilişkin güncel bilgi düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 01 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde bulunan 234...

KANSERDE DÖRDÜNCÜL KORUMA VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Özet Tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden ve görülme sıklığı hızla artan kanserin önlenme, tanı ve tedavi aşamalarında aşırı tarama ya da aşırı tedaviye bağlı bireyler zarar görebilmektedir. Bu çalışma, kanser sürecinde hastaların olası...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL TEKNOLOJİK HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA

Özet Bu çalışmanın amacı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bireysel teknolojik hazır oluş düzeylerinin demografik ve teknoloji ile ilişki durumlarına göre nasıl farklılaştığını belirlemektir. Tanımlayıcı türdeki çalışmada Bireysel Teknolojik Hazır Oluş Ölçeği (BTH)...

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE DOĞUM YAPAN KADINLARDA COVID-19 HASTALIĞI KİŞİSEL TEHDİT ALGISININ ANNELİK FONKSİYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Özet Bu çalışmada pandemi sürecinde doğum yapan kadınlarda annelik fonksiyonu ve COVID-19 hastalığı tehdit algısının değerlendirilmesi ve COVID-19 tehdit algısının annelik fonksiyonu ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışma, COVID-19 pandemi sürecinde doğum...

MİTLER ORMANINDA KAYBOLMAK: ŞİZOFRENİ

ÖZET Mit; bilimsel gerçeklerden uzak, halk tarafından ortaya atılmış bilgilerden oluşan efsane olarak tanımlanmaktadır. Şizofreniye ilişkin pek çok mit bulunmaktadır. Şizofreni tanılı bireyler ve aileleri, hastalığa uyum sürecinin ve hastalığın getirdiği bakım yükünün yanı...