Author: canan canan

Ambulans Talep Öngörüsü: Mevcut Modellerin Sistematik Derlemesi

ÖZET Ambulans talep öngörüsü, Acil Sağlık Hizmetleri sistemlerinin optimize edilmesinde, zamanında müdahalelerin sağlanmasında ve verimli kaynak tahsisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistematik derleme, temel değişkenleri ve bunların talep üzerindeki etkilerini belirlemeye odaklanarak ambulans...

Sağlık Çalışanlarının Cam Tavan Algılarının Değerlendirilmesi

ÖZET Bu araştırma ile kadın sağlık çalışanlarının Cam Tavan algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca Cam Tavan algısının sosyodemografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olan bu araştırmada, Antalya İlinde faaliyet...

OECD Ülkelerinin Seçilmiş Sağlık Göstergeleri Açısından Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması

ÖZET Bu çalışmanın amacı seçilmiş sağlık göstergelerinden yararlanarak OECD ülkelerinin sağlık sistemlerinin verimlilik düzeylerini belirlemek ve Türkiye’nin OECD ülkeleri içindeki durumunu incelemektir. Çalışmada günümüzde verimlilik ölçümlerinde yaygın olarak kullanılan Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Analizler...

Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Sağlık Statüsü: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması

ÖZET Sağlık durumunun sübjektif bir göstergesi olan sağlık statüsü, hem bireysel hem de toplumsal olarak iyileştirmeyi amaçladığımız bir değişkendir. Bölgelerarası karşılaştırmalarda sıkça kullanılan bu göstergenin en temel belirleyicilerinden birisi de sağlık hizmetleridir. Ülke yönetimleri...

Yeni Başlayanlar İçin Oyun Teorisi

ÖZET Stratejik davranışı merkeze alan Oyun Teorisi, karar vericiler arasındaki etkileşimi matematiksel modeller kullanarak açıklamaya çalışır. Etkileşimde elde edilecek her bir fayda getirisinin sayılarla modellenmesi, çeşitli alanlara yüksek değerde katkılar sunmuştur ve sunmaya devam...

Yeni Başlayanlar İçin Yapay Sinir Ağları

ÖZET İnsan beyninin nasıl çalıştığı tarih boyunca ilgi çekici bir konu olmuştur ve bilim insanları tarafından bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde insan beyni gibi davranabilen ve modelleme yapma imkanı sunan...