Ergenlerde Riskli Davranış Gösterme Eğilimlerinin İncelenmesine Yönelik Kesitsel Bir Araştırma

MAKALE ÖZETİ

Riskli davranışlar, bireylerin yaşantılarını olumsuz yönde etkileyen, davranışlardır. Riskli davranış göstermede ergenler, önemli bir grubu oluşturmaktadır. Ergenlerin riskli davranışlara eğilimli olmaları, onları bedenen, ruhen ve sosyal yönden etkileyebilmektedir. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı, ergenlerin riskli davranışlara yönelik eğilimlerini bazı sosyo-demografik değişkenler ile değerlendirmektir.

Araştırma, Konya merkezde eğitim ve öğretim gören farklı lise türündeki öğrencilerle gerçekleşmiştir. Araştırma, kesitsel ve kantitatif bir araştırma özelliği göstermektedir. Araştırmanın evrenini, Konya ilindeki 5 farklı lisede (Meram Fen Lisesi, Meram Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfü olmayan örneklem yöntemlerinden, kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda %95 güven düzeyinde 384, %99 güven düzeyinde ise 665 kişinin araştırmaya dâhil edilmesinin yeterli olacağı hesaplanmıştır. Örneklem kapsamına 10. ve 11.sınıflarda okuyan ve yaşları 15-18 arasında değişen 625 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada Riskli Davranış Ölçeği kullanılmıştır, ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,917’dir.

Öğrencilerin % 59’u erkek, %53,6’sı 15-16 yaş aralığındadır. %52,3’ü 10’uncu sınıflardan ve %47,7’si 11 sınıflardan oluşmakta olup, %60’ı Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde eğitim görmektedir. Öğrencilerin %93,6’sının anne ve babası beraber yaşamaktadır. Araştırmada 15-16 yaş grubundaki ergenlerin, 17-18 yaş grubundaki ergenlerden daha az riskli davranışlara eğilim gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden, 11.sınıf öğrencilerin 10.sınıf öğrencilerinden daha yüksek riskli davranış eğilimi gösterdiği gözlemlenmiştir. Meslek lisesinde eğitim görenlerin diğer liselere göre, anti sosyal davranış, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve okul terki eğilimi gibi riskli davranış gösterme puanı daha yüksektir. Anne-babası ayrı olan ergenlerde, sigara ve alkol kullanım eğilimi daha fazla çıkmıştır.

 

PDF

YAZARLAR

Dr. Aysel TEKGÖZ OBUZ

Ramazan Kıraç

You may also like...