OECD Ülkelerinin Seçilmiş Sağlık Göstergeleri Açısından Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması

ÖZET

Bu çalışmanın amacı seçilmiş sağlık göstergelerinden yararlanarak OECD ülkelerinin sağlık sistemlerinin verimlilik düzeylerini belirlemek ve Türkiye’nin OECD ülkeleri içindeki durumunu incelemektir. Çalışmada günümüzde verimlilik ölçümlerinde yaygın olarak kullanılan Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Analizler girdi yönelimli ölçeğe göre sabit getiri CCR yöntemi aracılığıyla yapılmıştır Çalışma kapsamına alınan ülkelerden verileri eksik olan ülkeler dahil edilmemiş toplam 21 ülkenin verileri ile analiz gerçekleştirilmiştir. Seçilmiş sağlık göstergeleri içinden GSYIH’dan sağlığa ayrılan pay, hekim sayısı ve hastane yatağı sayısı girdi değişkeni olarak değerlendirmeye alınmıştır. Doğumda beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm hızı çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. Analiz sonucunda Estonya, Güney Kore, İrlanda, İsrail, Meksika, Norveç, Slovenya ve Türkiye’nin verimli ülkeler olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin verimsiz olan ülkelerin çoğuna referans olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçların ülkedeki karar vericilere sağlık politikalarını hazırlarken olumlu yönde katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

YAZAR(LAR)

Berna KIRIKOĞLU
Tuncay KÖSE

PDF

 

You may also like...