Sağlık Teknolojisi Değerlendirmelerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanımı: Bibliyometrik Bir Analiz

Özet Sağlık sistemleri, ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılamak durumundadır. Sınırlı kaynakların olması sağlık hizmetlerinde karar verme süreçlerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık teknolojileri değerlendirme alanında çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanımına ilişkin literatürün...

Değer Bazlı Ödemenin Hasta Sonuçlarına Etkisi: Sistematik Derleme

Özet Değer bazlı ödeme finansal teşvikleri hacimle değil, değerle uyumlu hale getirmektedir. İyileşme süresi, yaşam kalitesi, hasta memnuniyeti gibi pek çok farklı göstergeden yararlanılarak yapılan sonuç odaklı bir ödeme yöntemidir. Farklı geri ödeme modellerinin...

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Boşanması Ve Boşanmanın Sosyal Boyutunun Kadınlar Açısından Değerlendirilmesi

Özet Boşanma, geçmişten günümüze başta aileleri olmak üzere toplumu etkileyen bir olaydır. Günümüzde gittikçe artan boşanmaların hukuki, psikolojik, sosyal, ekonomik vb. birçok sebebi olduğu kadar boşanmanın sonuçları da birden fazla alanda karşımıza çıkmaktadır. Boşanmadan...

Suça Sürüklenmiş Çocuğu Olan Ebeveynin Damgalanma Deneyimleri

Özet Çocuk suçluluğu ciddi bir sosyal sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye’de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %25,3’ünün suça sürüklendiği belirlenmiştir. Bu durum suça sürüklenen çocuklar ve aileleri için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Damgalanma bu...

Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Aşılanma Durumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği yapan Suriyeli sığınmacı ailelerin çocuklarında çocukluk çağı aşılanma durumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Kesitsel tipteki bu araştırmanın örneklemini, Şanlıurfa ilinde Sosyal Uyum Programı’ndan sosyal yardım alan ve...

SAĞLIK SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK YAKLAŞIM VE YÖNTEMLER

ÖZET Bireyin ve toplumun sağlık ihtiyaçları, tarih boyunca tıbbi uygulamalar ve teknolojilerdeki gelişmeyle birlikte artış göstermiştir. Bireyin ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt verebilmek ve sağlık hizmetlerinin tüm topluma yaygınlaştırılabilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda sağlık...

TÜRKİYE’DE 1999-2022 YILLARI ARASINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EKONOMİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK DERLEMESİ

ÖZET Sağlık teknolojisi değerlendirme, alternatif teknolojilerin, maliyetleri ile sonuçlarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Ekonomik değerlendirmenin temel işlevi, değerlendirmeye alınan alternatiflerin maliyet ve sonuçlarını belirlemek, ölçmek, değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Sağlık teknolojisi değerlendirmenin klinik etkinlik, ekonomik...

ALEXANDER BOGDANOV’UN KIZIL YILDIZ ROMANINDA BİLİM İMGESİ

ÖZET Bu kısa çalışmada unutulmuş Rus devrimci Alexander Bogdanov’un Kızıl Yıldız isimli bilimkurgu romanı, bilimkurgunun türsel özellikleri doğrultusunda analiz edilecektir. Sırasıyla ütopya türünün çağdaş edebiyat formundaki anlamı ele alınacak, bilimkurgu bir tür olarak haritalandırılmaya...