HASTANE POLİKLİNİKLERİNDE VAKA BAŞINA VE HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; hastane poliklinik ödemelerinde vaka başına ödeme yöntemiyle hizmet
başına ödeme yönteminin, hastane gelirleri açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırma retrospektif,
kesitsel, bir kayıt araştırmasıdır. Araştırma İzmir’de faaliyet gösteren bir A2 grubu Sağlık Bakanlığı
hastanesinde yapılmıştır. Çalışma verileri, 2019 yılını kapsamaktadır. Araştırmanın yapıldığı tarihte,
hastanenin hizmet verdiği, acil poliklinik dışındaki 34 poliklinik verileri incelenmiştir. 21’i ana dal
ve 13’ü yan dal branşlara ait olan polikliniklerde, toplam 1.096.135 başvurusu incelenmiştir. Ana
dal polikliniklerine başvuran hastaların %60,45 ve yan dal polikliniklerine başvuranların %67,80’si
kadın olup, yaş ortalamaları sırasıyla 42,62±22,281 ve 38,45±23,221 bulunmuştur. Çalışma
bulgularına göre, polikliniklere göre vaka başına ödemenin hizmet başına ödeme tutarlarını
karşılama oranı farklılık göstermektedir. 21 ana dal branş polikliniklerinden sekizi ve 13 yan dal
branş polikliniklerinden yedisinde vaka başına ödeme tutarları, vaka başına ödemeye dahil olan
işlemleri karşılamamaya yetmemektedir. Çalışmanın bir diğer bulgusu, genel olarak Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun hasta başına ortalama ödemesi, belirlenen vaka başına ödeme tutarlarından yüksek
olduğudur. Bu durumu ilave faturalanabilen işlemlerin varlığı açıklayabilmektedir. Ana dal branş
polikliniklerinde hastanenin gelirin gideri karşılama oranı %93,95, yan dal branş polikliniklerinde
%82,62 ve toplamda %92,87 bulunmuştur. Hastane poliklinik ödemelerinde, vaka başına
ödemelerin hizmet başına ödemelere göre hastane için dezavantaj yarattığı sonucuna varılmıştır.

 

Yazar(lar)

Emine ÇETİN ASLAN

 

PDF

You may also like...