MOBİL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE TEKNOLOJİ KABUL TEORİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özet

 

Bu çalışmada, E-sağlık ve onun alt kavramları, mobil sağlık (m-sağlık) hizmetlerinin kullanım
alanları ve paydaşları, m-sağlık uygulamaları (apps) sınıflandırılması ve pazarının güncel durumu,
giyilebilir teknolojiler ve m-sağlık teknolojileri kullanıcılarının teknoloji kullanım niyetlerini ve
davranışlarını değerlendirmek için kullanılan teknoloji kabul teorileri hakkında ayrıntılı bilgi
sunmak ve gelecekte yürütülebilecek çalışmalara temel oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk
bölümünde m-sağlık teknolojilerini de içine alan E-sağlık ve E-sağlığın diğer alt kavramları olan
Tele-sağlık, E-öğrenme, Elektronik Sağlık Kayıtları, Sosyal Medya, Büyük Veri ve M-Sağlık kavramları
anlatılmış; ikinci bölümde teknoloji kabul teori ve modelleri olan Yenilik Yayılma Teorisi, Sosyal Biliş
Teorisi, Mantıklı Eylem Teorisi, Planlı Davranış Teorisi, Teknoloji Kabul Modeli, PC Kullanım Modeli,
Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi ve Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi
2’ye yer verilmiştir. Literatür taraması olarak hazırlanan bu çalışma, araştırma verileri için ulusal
veya uluslararası literatürde “E-sağlık”, “m-sağlık teknolojileri”, “teknoloji kabul teorileri” ile ilgili
çalışmalar taranarak meydana getirilmiştir.

 

Yazar

Öğr. Gör. Ceren TÜRKDOĞAN GÖRGÜN

 

PDF

You may also like...