TOPLUMUN HASTA MAHREMİYETİNE BAKIŞ AÇISI

Özet

Mahremiyet kavramı, kişinin özel yani kendisine ait olan bir alanı ifade etmektedir. Toplumun hasta
mahremiyetine bakış açısı yaşa, cinsiyete vb. demografik özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir.
Bu araştırmada Toplumun hasta mahremiyetine bakış açısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla toplumun tüm kesimine anket uygulanmaya çalışılmıştır. Fakat gerek pandeminin getirdiği
koşullar gerekse yapılan kısıtlamalar verimli bir şekilde veri alınmasını kısıtlamıştır. Yine de
toplanılan veriler ışığında kullanılan 36 soruluk ölçeğin Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı 0,80
olarak bulunmuştur. bu araştırma sonucunda demografik verilerin hasta mahremiyetini etkilediği,
ölçek sorusu bazında mahremiyete bakış açısının değiştiği sonuçlarına varılmış ve bu doğrultuda
bazı önerilerde bulunulmuştur.

Yazar

Fırat ÇALIŞKAN

 

PDF

You may also like...