Toplumun Koruyucu Aile Hizmetine Bakışı: Konya İli Örneği

Dünyadaki bütün çocukların ailesiyle birlikte olma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Fakat günümüzde boşanma, yoksulluk, suça sürüklenme gibi birçok nedenden dolayı çocuklar ailelerinden uzak kalabilmektedirler. Ailesinden uzak kalan çocukların kurum bakımına alternatif psiko-sosyal gelişimlerini destekleyecek bir bakım modeline ihtiyaçları vardır, bu ihtiyaca cevap verebilecek en uygun bakım modeli koruyucu aile hizmetidir. Koruyucu aile hizmeti en kısa tanımıyla korunmaya muhtaç çocuklara başka ailelerin ücretli veya ücretsiz geçici veya kalıcı olarak bakmasıdır. Ülkemizde çok bilinmeyen koruyucu aile modelinin bilinirliğini sağlamak kurum bakımı tedbiri olan çocukların aile sıcaklığını yaşayarak sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma koruyucu aile hizmetinin toplum tarafından bilinirliğini ve toplumun bu hizmete bakışını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Konya İlinde yapılan gönüllülük esasına dayalı bu nicel çalışmaya 300 kişi katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler frekans ve yüzdelik yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlarda, toplumun koruyucu aile hizmeti hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda topluma yönelik koruyucu aile hizmetlerine ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına ihtiyacın olduğu belirlenmiştir.

PDF

YAZARLAR

Hasan Hüseyin TEKİN

Merve TEKİN

You may also like...