Monthly Archive: Eylül 2020

Çalışma Ortamının Çalışan Gözünden Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği

Çalışma ortamının özellikleri çalışanların iş performansını, motivasyonunu ve tatmin düzeyini etkileyebilmektedir. Çalışma ortamının hava koşulları, ısı, nem, aydınlanma ve gürültü gibi fiziksel faktörlerinin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı önem arz etmektedir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi...

Türkiye’de Sağlık Sektöründe Talep Öngörüsü: Sistematik Bir Derleme

Bu çalışma, sağlık sektörü özelinde yayınlanan talep öngörü araştırmalarının ve öngörü sürecinde kullanılan yöntem ve tekniklerin özeti niteliğinde olup, ulusal literatürün incelenmesini amaçlamıştır. Türkiye’de sağlık kurumlarında talep öngörüsü yöntemlerinin uygulanma nedenlerini, hangi alanlarda uygulandığını...

Örgütsel Kriz ve Yönetimi: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Personelinin Görüşlerini Belirlemeye yönelik bir araştırma

Örgütsel kriz, beklenilmeyen ve çabuk cevap verilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle örgütler bu süreci iyi yönetebilmek için iyi bir kriz planına ve ekibine ihtiyaç duymaktadır. Kriz yönetimi süreçlerinde, personelin krize ve kriz yönetimine...

Hastanelerde Süreç Yönetimi: Covid-19 Pandemisi Örneği

Süreçler; bir program doğrultusunda eşgüdümlülükle ortaya konulan, sistematik olarak birbirine nedensel veya işlevsel olarak bağlı organize olaylar ailesidir. Süreç yönetimi ise üretim süreçlerini doğrusal bir düzene sokmakta, maliyet etkililikle birlikte kalite ve zaman tasarrufu...

Z Kuşağı Öğrencilerinin İş Hayatı Kişilik Özelliklerinin ve İş Beklentilerinin Belirlenmesi: Ankara Üniversitesi Örneği

Kuşak kavramı, aynı yıllarda doğup aynı çağın koşullarını yaşayan bireyleri ifade etmektedir. Benzer çevresel koşulların etkisinde kalan bireylerin iş hayatına ilişkin özelliklerinde ve beklentilerinde kuşaklara göre farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmada Z kuşağı bireylerinin iş...