Örgütsel Kriz ve Yönetimi: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Personelinin Görüşlerini Belirlemeye yönelik bir araştırma

Örgütsel kriz, beklenilmeyen ve çabuk cevap verilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle örgütler bu süreci iyi yönetebilmek için iyi bir kriz planına ve ekibine ihtiyaç duymaktadır. Kriz yönetimi süreçlerinde, personelin krize ve kriz yönetimine yönelik bilgi düzeyi, algıları ve önerilerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelinin kriz ve kriz yönetimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fakültede çalışan 113 akademik ve idari personel çalışmanın evrenini oluşturmuş, evren kolay ulaşılabilir olduğundan örneklem seçilmemiş, toplam 81 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışanların tanımlayıcı özellikleri ile kriz ve kriz yönetimi ile ilgili birtakım ifadeler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi için anket formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çalışanların %35,8’inin krizi kurumun varlığını tehlikeye sokan ve hızla yanıt verilmesini gerektiren özel bir durum olarak tanımladığı, %67,9’unun kriz anında motivasyonunun düştüğünü ifade ettiği belirlenmiştir. Çalışanların %55,7’sinin krizin ekip çalışmasını güçlendirdiğini, %66,7’sinin krizin kurum içi gerilim ve çatışmaları artırdığını ifade ettiği saptanmıştır. Sonuç olarak akademik ve idari personelin düşüncelerinden; kriz ve kriz yönetimi konusunda, bilgilerinin yetersiz olduğu, kurumda ve çalıştıkları bölümlerde kriz yönetimi ekibi ve planın varlığı konusunda bilgiye sahip olmadıkları ve kriz yönetimi ile ilgili bir eğitim almadıkları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda; kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi, kurum ve bölümlerde kriz yönetimi ekibi ve planının oluşturulması önerilmektedir.

PDF

YAZARLAR

Ebru KEBELEK

Elmas KOÇER

Muazzez BÜYÜKURVAYLI

Gamze ŞAHİN

Selcan TOPAÇ

İbrahim AKÇAY

Elif ERBAY

Melike Zeynep ÇOĞA

You may also like...