COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE DOĞUM YAPAN KADINLARDA COVID-19 HASTALIĞI KİŞİSEL TEHDİT ALGISININ ANNELİK FONKSİYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Özet

Bu çalışmada pandemi sürecinde doğum yapan kadınlarda annelik fonksiyonu ve COVID-19 hastalığı
tehdit algısının değerlendirilmesi ve COVID-19 tehdit algısının annelik fonksiyonu ile ilişkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışma, COVID-19 pandemi sürecinde doğum yapan
281 kadın katılımcı ile yapılmıştır. Çalışmada veriler, kadınların tanıtıcı bilgilerini içeren bir soru
formu, COVID-19 Kişisel Tehdit Algısı Ölçeği ve Barkin Annelik Fonksiyon Envanteri kullanılarak
çevrimiçi toplanmıştır. Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 30,79±0,27 yıldır. Bu çalışmada
kadınların Barkin Annelik Fonksiyonu Envanteri toplam puan ortalaması 88.59±0.81’dir. Annelerin
COVID-19 Kişisel Tehdit Algısı Ölçeği’den aldıkları puan ortalaması 4,28±0,04’dür. Çalışmada
kadınların Barkin Annelik Fonksiyon Envanteri ve COVID-19 Kişisel Tehdit Algısı Ölçeği’den aldıkları
genel puan ortalaması arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır (p>0,05). Ancak, annelik
fonksiyonu envanterinin alt ölçekleri ile COVID-19 Kişisel Tehdit Algısı Ölçeği’nin bazı ölçek
maddeleri arasında düşük düzeyde korelasyon saptanmıştır (Her biri için; p<0,05). Bu çalışmada
pandemi sürecinde doğum yapan kadınların annelik fonksiyonunun ve COVID-19 tehdit algısının
oldukça yüksek olduğu ancak COVID-19 tehdit algısının annelik fonksiyonu ile ilişkisinin olmadığı
görülmüştür. Pandemi sürecinde annelerin COVID-19 hastalığını yüksek düzeyde tehdit olarak
algıladıkları ve bununla birlikte bu zor süreçte annelik fonksiyonuna daha iyi uyum sağladıkları
düşünülmektedir.

 

Yazar(lar)

Neşe ÇELİK
Emine ERKAYA
Fatma Deniz SAYINER

 

PDF

You may also like...