ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL TEKNOLOJİK HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA

Özet

Bu çalışmanın amacı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bireysel teknolojik
hazır oluş düzeylerinin demografik ve teknoloji ile ilişki durumlarına göre nasıl farklılaştığını
belirlemektir. Tanımlayıcı türdeki çalışmada Bireysel Teknolojik Hazır Oluş Ölçeği (BTH)
kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören
1759 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma neticesinde, çalışma grubunun “iyimserlik” alt boyut puan
ortalaması 37,88±6,85, “yenilikçilik” alt boyut puan ortalaması 22,64±4,47, “rahatsızlık” alt
boyut puan ortalaması 33,84±5,45 ve “güvensizlik alt boyut puan ortalaması 32,24±6,37 olarak
hesaplanmıştır. BTH ölçeği puan ortalaması ise 126,72±16,34 olarak hesaplanmıştır. Çalışma
grubunun teknolojik hazır oluşlarının orta düzeyde olduğu ve geliştirilmesi gereken yönlerinin
bulunduğu saptanmıştır.

 

Yazar(lar)

Meliha Meliş GÜNALTAY
Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

 

PDF

You may also like...