MİTLER ORMANINDA KAYBOLMAK: ŞİZOFRENİ

ÖZET

Mit; bilimsel gerçeklerden uzak, halk tarafından ortaya atılmış bilgilerden oluşan efsane olarak
tanımlanmaktadır. Şizofreniye ilişkin pek çok mit bulunmaktadır. Şizofreni tanılı bireyler ve aileleri,
hastalığa uyum sürecinin ve hastalığın getirdiği bakım yükünün yanı sıra toplum tarafından ortaya
atılan bu mitler ile de mücadele etmek zorunda kalmakta, yalnızlaşmakta, damgalanmakta
ve tedaviye uyum sorunları yaşamaktadırlar. Bu durum beraberinde şizofreni tanılı bireylerin
toplumdaki diğer bireylerle uyum içerisinde yaşamalarını da engellemektedir. Bu doğrultuda
derlemenin amacı şizofreniye ilişkin mitleri ortaya koymaktır. Derlemede şizofreni tanılı bireylerin
çift kişilikli, saldırgan, davranışlarının öngörülemez olduğu, hastalığın çok sevme, Tanrı tarafından
cezalandırılma, meni kaybı, duygusal travma gibi nedenler ile oluşabileceği, seyrinin kötü olduğu
ve tedavi edilemeyeceği gibi mitler belirlenmiştir. Hastalık sürecinin yönetilebilmesi için mitlerin
tanımlanması, mitlere ilişkin problemlerin yönetiminde kilit rolde bulunan hemşirelerin uygun yol
haritasını belirleyebilmesi açısından gerekli ve önemlidir. Buna karşın konu ile ilgili çalışmalar nicel
sınırlılık göstermekte olup çoğunlukla uluslararası literatürü kapsamaktadır. Ülkemizde ise konu ile
ilgili literatür güncel bilgi yönünden sınırlıdır. Bu kapsamda toplumda şizofreniye ilişkin mitlerin
araştırılması, hemşirelerin önderliğinde mitlere yönelik toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının
yapılması önerilmektedir.

 

Yazar(lar)

Türkan Peşkirci

Esra Uslu

 

PDF

You may also like...